درد روزگار ما از نا‌آرامى در خانواده آغاز مى‌شود+ تصویر