فیسبوک مشغول تست ابزاری در مسنجر برای صرفه جویی در مصرف دیتا است