نصب 800 دستگاه کارتخوان بانک شهر در نمایشگاه تبریز