شاخص قیمت تولیدکننده برق در تابستان ۶.۸ درصد کاهش یافت