دستور رسیدگی سریع به مشکل مجتمع در حال ریزش امین اهواز از سوی استاندار خوزستان