اعلام همبستگی مصر با عراق همزمان با آغاز نبرد موصل