ناوهای جنگی ایران و آذربایجان رزمایش مشترک برگزار می‌کنند