روابط دو وزارتخانه در بحث همکاری مخابراتی و امنیت سایبری پیشرفت داشته است