سمینار کاربرد فناوری هسته ای در پژوهش های میراث فرهنگی برگزار می شود