افزایش سطح رضایت مردم از جمله وظایف حراست ها در کشور است