سردار نقدی: باید در مقابل طغیان و طاغوت‌ها ایستادگی کرد