ساختمان‌های بیش از ۸ طبقه مکلف به نصب دستگاه «قطع گاز» شدند