آغاز فراخوان شرکت های خارجی برای حضور در مناقصات نفتی ایران