ابراز اطمینان وزیر دفاع آمریکا در بازپس گیری موصل توسط ارتش عراق