آغاز مانور بزرگ نیروی هوایی ارتش ایران / مشارکت 9 پایگاه هوایی