حفظ معیشت جوامع محلی در راستای حفاظت از تالاب میناب شکل می‌گیرد‌