ورزشگاه نقش جهان با حضور معاون اول رئیس جمهور افتتاح می شود