چهار مدال کارگران خراسان شمالی در دوی نیمه ماراتن ارمنستان