ضمانت اجرایی تداوم حیات هر نظام سیاسی، عدالت در دستگاه قضایی است