ابراز تمایل دوترته برای برگزاری رزمایش مشترک با چین و روسیه