اردوغان: محال است ترکیه در عملیات موصل حضور نداشته باشد