سوریه با واگذاری 49 ساله پایگاه دریایی به روسیه موافقت کرد