درخواست کرک forex tester3 (برای شاغلین در بورس این برنامه بسیار مهم است)