جهانگیری: متأسفانه کسی در کشور از کارهایی که باید انجام می‌شد اما به سرانجام نرسید توضیحی نمی‌خواهد