جلسه هماهنگی سفر کاروان دولت تدبیر و امید به استان مرکزی