پیام صلح و دوستی ملت ایران در مسابقات والیبال نظامیان ‌به جهان مخابره شد