اشغالگران صهیونیست 5 فلسطینی را در کرانه غربی بازداشت کردند