مسئولیت های اجتماعی ال جی در ایران و کمک به دانش آموزان نیازمند