بازدید روزانه 2000 دانش‌آموز از یادمان‌های دفاع‌مقدس کرمانشاه