توجه به "تربیت‌بدنی و ورزش" در کشور، از شعار تا عمل