پیگیری تمرینات تیم ملی فوتبال ساحلی در سواحل خلیج فارس