تجویز داروهای هورمونی راهکاری برای کاهش درد ناشی از بیماری اندومتریوز