توزیع کتاب «اطلس تجهیزات دریایی ایران» در نمایشگاه صنایع دریایی