یوم الله 13 آبان باید بدرستی برای نسل نوجوان و جوان تبیین شود