شریعتمداری: استاندارد زیرساخت منطق تجارت و صنعت است