آنکارا: ۱۵۰۰ نیروی آموزش دیده توسط ترکیه در عملیات موصل شرکت دارند