مرگ پادشاه تایلند بر برنامه زمانی انتخابات تاثیری ندارد