ابوبکر بغدادی از گلوله باران موصل جان سالم به در برد