عرضه پروانه های معدنی در بورس راه دریافت تسهیلات بانکی را هموار می کند