موسوی بجنوردی: حرمت امام را نگاه داریم/ امکان ندارد امام حرامی را حلال کرده باشد