برنامه شرکت ملی نفت برای توسعه میادین نفتی/ اولین قرارداد NGL با بخش خصوصی امضا شد