ابوبکر البغدادی از گلوله باران موصل جان سالم به در برد