پیام اپراتورهای موبایل درباره اینترنت رایگان سرشماری