سند تازه از بی‌اعتنایی اتحادیه اروپا به برجام/شرکت ملی نفتکش 1ماه برای دفاع مهلت دارد