آزادی شهر دابق سوریه؛ سرخط روزنامه های ایتالیا/26 مهر