افت تولید و کاهش شدید درآمدهای مردم در سالهای گذشته