نقش عقیدتی سیاسی در شکل گیری و اعتلای معنویت در ارتش بی بدیل است