نیروی زمینی ارتش با ۱۸رشته ورزشی درلیگ های قهرمانی کشور حضور دارد