اردوغان: برای ورود به خاک سوریه به اجازه کسی نیاز نداریم/ چرا برای عملیات موصل از ما درخواست کمک نشد!