نیمی از اعتبار طرح رونق تولید به یک سوم از واحدها رسید